دستورالعمل نوشتن

سرسبد میخواهد تجربیات شما در ارتباط با استفاده از سرویسهای ارائه شده در سرسبد را از زبان شما بشنود. خوانندگان نظرات در سرسبد ترجیح می دهند تجربیاتی را مشاهده کنند که بدون غرض و بر پایه تجربیات نویسنده نوشته شده باشد. سرسبد برای ایجاد یک تجربه خوب برای خوانندگان از شما می خواهد تا موارد زیر را در نوشتن تجربیات خود رعایت نمایید:

 1. شخصی

  نظرات مبتنی بر تجربیات شخصی شما از خدمت ارائه شده باشد. نظرات مبتنی بر تجربیات شخصی شما و یا یکی از افراد خانواده شما از خدمت ارائه شده باشد. (موارد پزشکی)

 2. دقت بر روی واقعیت

  در نوشتن تجربیات خود درباره یک خدمت، بر روی واقعیات دقت نمایید، زیرا فرض بر این است که شما مسئول درست بودن آنچه توسط شما نوشته می شود هستید

 3. ویژه

  نظرات نوشته شده زمانی پر کاربرد خواهد بود که شامل توضیحات خاص در مورد چیزهایی باشد که شما دوست داشته اید ویا دوست نداشته اید.

 4. رعایت حریم خصوصی

  در نوشتن تجربیات خود از یک خدمت رعایت حریم خصوصی دیگران را بکنید و از افشای اطلاعات خصوصی دیگران بپرهیزید، لطفا عکسهایی که دیگران در آن حضور دارند را بدون اجازه گرفتن از آنها ارسال ننماید. لطفا نام کامل افراد را در نوشته های خود نیاورید مگر اینکه نام ارائه دهنده خدمت باشد که به صورت عمومی در نظر دیگران با این نام شناخته شده باشد.

 5. مالکیت معنوی

  متن و یا عکسها را از سایت ها و یا افراد دیگر برندارید، شما به میزان کافی قابلیت برای نوشتن و گرفتن عکسهای خود برای گذاشتن در سرسبد را دارید.

 6. ارتباط

  اطمینان حاصل نمایید که نظرات نوشته شده توسط شما به خدمت ارائه شده مربوط باشد. از بدگویی در مواردی که به خدمت ارائه شده ارتباطی ندارد بپرهیزید.

 7. بدون توهین

  از هر گونه توهین و افترا زدن به افراد در نوشتن تجربیات خود بپرهیزید، سرسبد حق خود می داند در صورت دیدن این موارد نظر داده شده را حذف نماید. نظرات نوشته شده در سرسبد تنها نظر نویسنده آن نظر راجع به خدمت می باشد و هیچ ارتباطی با سرسبد ندارد، سرسبد هیچگونه مسئولیتی در قبال نظرات داده شده به خدمت ها ندارد. سرسبد حق خود می داند که یک نظر داده شده را در هر زمانی و به هر دلیلی و یا بدون دلیل حذف نماید.